„FUDOSHIN, NEHYBNÁ MYSL, JE JAKO KLIDNÁ HLADINA, ZRCADLÍCÍ NEPOKŘIVENĚ REALITU. UMOŽŇUJE VŽDY VČAS A SPRÁVNĚ REAGOVAT V JAKÉKOLIV ŽIVOTNÍ SITUACI. PRAVIDELNÉ CVIČENÍ AIKIDO JE JEDEN Z NEJLEPŠÍCH ZPŮSOBŮ, JAK SI FUDOSHIN OSVOJIT.”

Václav Kubát, 6. DAN AIKIKAI HOMBU DOJO

Zkoušky

 

Studenti, kteří chtějí skládat zkoušky na technické stupně, musí být členy nadřazené organizace SAA a vyhovět požadavkům. Delegování studenta ke zkouškám je výhradně věcí vedoucího dójó – posuzuje se nejen technická úroveň, ale také dodržování etikety a účast na seminářích ACF, SAA atd.

 

Zkoušení na technické stupně „kyu“ provádí osobně vedoucí dójó jakožto člen Technické komise na regionáních stážích ACF (je nutná účast na celé stáži). Zkoušení členů ACF na stupně „dan“ probíhá pod dohledem Technické komise SAA na asociačních stážích SAA.

 


Pro členy ACF:       Zkouškové řády
Suburi jó a ken:     Seznam suburi jó a ken

 

Požadavky ke zkouškám na technické stupně pro členy ACF

 

Vedoucí ACF má zájem na tom, aby TS v ACF byly „kvalitní“ a „neinflační“ a poskytovaly informaci o celkové dobré úrovni cvičence. Zkušební řád, který pro SAA vytvořil mistr Masatomi Ikeda, 7.dan, Shihan, je doplněn pro potřeby ACF o další požadavky (časový odstup od předchozí zkoušky, absolvování povinných seminářů, program zbraní). Zkušební řády jsou oproti originálu mírně upraveny po jazykové stránce a modrým písmem jsou zvýrazněny techniky, které již byly zkoušeny u nižších stupňů (v jednodušším provedení).

 

a) Odstup od předchozí zkoušky, frekvence cvičení a stáže absolvované od předchozí zkoušky

 

Příslušné požadavky jsou zpracovány v podobě níže uvedené tabulky. Uvedená doba cvičení a počty stáží jsou minimální. Při sporadické docházce se „odstup“ patřičně prodlouží a počet požadovaných absolvovaných stáží se přiměřeně zvýší! Stáž, na které se skládá zkouška, je započtena do počtu absolvovaných stáží. Plná účast na letní škole ACF, SAA či ČAA bude nahrazovat dva měsíce prázdninové pauzy.

 

Předzkouškové požadavky
techn. st. min.odstup frekvence stáže ACF LŠ ACF stáže SAA LŠ SAA stáže jiné
organizace
6. kyu 4 měsíce 2x týdně 1
5. kyu 5 měsíců 2x týdně 2
4. kyu 8 měsíců 2x týdně 3
3. kyu 9 měsíců 2x týdně 3 2
nebo: 2 1 1
2. kyu 10 měsíců 2 – 3x týdně 4 2 1
nebo: 2 1 1 1
1. kyu 12 měsíců 2 – 3x týdně 3 1 2 1 1
nebo: 4 1 1 1 1
1. DAN 12 měsíců 3x týdně 5 1 3 1 1
nebo: 3 2 1 2 1
2. DAN 3 roky 3x týdně 8 1 – 2 4 1 – 2 2
nebo: vhodný ekvivalent svědčící o aktivním přístupu

 

Poznámka pro pokročilé cvičence (zejména stupně DAN): Mezi požadavky patří i absolvování stáží „jinde“. Důvodem je získání přehledu o různých systémech aikidó a celkové „aikidó kultury“. Nicméně je třeba připomenout jisté preference vyplývající z „příslušnosti k organizaci a systému“ – takže stáže ACF a LŠ ACF, Yúdansha stáže a LŠ SAA by neměly být zanedbávány.

 

b)  Požadavky na ukemi a tai sabaki:

 

6.kyu ushiro (kaiten) ukemi vkleče, mae ukemi i vstoje, ushiro a yoko ukemi ze sedu s odplácnutím; (ushiro ashi) irimi, (ushiro ashi) tenkan, kaiten a jejich kombinace (i se shómen uchi), mae ashi tenshin, ushiro ashi tenshin

 

5.kyu ushiro (kaiten) ukemi vstoje, ushiro (kaiten) ukemi vkleče s mezikrokem, mae ukemi přes jednoho skrčeného cvičence, gyaku mae ukemi, mae ukemi ze stoje do lehu s odplácnutím; mae ashi irimi, mae ashi tenkan, mae ashi tenshin a ushiro ashi tenshin v kombinaci s irimi tenkan

 

4.kyu ushiro kaiten ukemi s rybičkou, mae ukemi do zkráceného prostoru (tj. s rybičkou), mae ukemi přes dva skrčence, mae ukemi bez paže (tj. přímo přes rameno), mae ukemi s podšvihnutím paže a s odplácnutím, yoko ukemi z lehu do stoje, yoko ukemi ze stoje do stoje

 

3.kyu mae ukemi přes tři skrčence, nohama napřed mae ukemi do rybičky, mae ukemi bez paže přes dva ležící cvičence, „ushiromae“ ukemi ze stoje („akrobatické ukemi“)

 

nepovinně: ushiro kaiten ukemi se sklopkou, sklopka z lehu na zádech do stoje, mae ukemi přes větší počet cvičenců, „honbu ukemi“ (padající list), hvězda a další gymnasticko-akrobatické prvky

 

c) Rámcové požadavky na provedení techniky

 

-   6. a 5. kyu:

pojetí převážně statické, pevný úchop; kdykoli je to možné, tak včetně osae

 

-   4. a 3. kyu:

pojetí statické i dynamické, včetně účinného osae

 

-   2. a 1. kyu:

pojetí dynamické, u některých technik bez kontaktu (tj. nenechat se uchopit); u některých technik na požádání forma statická

 

d) Požadavek na etiketu

 

Dodržování etikety v dójó a také vhodné chování cvičence na stážích v jiných dójó se ve světě bojových umění obecně považuje za prezentaci celkové úrovně cvičence!

 

V případě, že jste nominováni ke zkoušce, udělejte si čas zkoušky se zúčastnit a samozřejmě včas svoji účast potvrďte (nebo se řádně omluvte). A pokuste se na zkoušku dobře připravit – předvést techniky a znalost japonských názvů u zkoušky ve stresových podmínkách před zraky ostatních cvičenců není tak snadné a patří to k „pravidlům hry“.

 

e) Zkouška samotná

 

Před zkouškou předloží adept ke kontrole svůj průkaz člena SAA (známka, vyplněné technické stupně). V průběhu zkoušky se od adeptů vyžaduje řádný oděv (keikogi aikidó nebo judo) a zdvořilé chování.

 

Znalost japonských názvů technik podle Zkušebního řádu je povinná, název techniky a požadavek na provedení bude ale při zkoušce formulován pomalu a srozumitelně a na přání zopakován. Nepředvedení základních technik při zkoušce se nebude tolerovat. Osae je třeba provádět ohleduplně a přitom účinně. Adepti jsou povinni znát i cviky pro nižší technické stupně.

 

Při požadavku „jiyú waza“ (volná technika) se doporučuje nejprve předvést šest základních technik: ikkyó, irimi nage, shihó nage, tenchi nage, kote gaeshi, kokyú nage, to vše z daného útoku. Po nich můžete zařadit i „efektní techniky“ – koshi nage, aiki otoshi atp.

 

Při zkoušce „zbraní“ zkoušející opět pojmenuje příslušný cvik japonským názvem (nikoli „číslem“). Pro seznam suburi jó a ken si můžete kliknout nahoře i zde.

 

f) Smysl zkoušek

 

Studenti aikidó po celém světě skládají zkoušky na technické stupně. Požadavky ke zkouškám a náročnost těchto zkoušek odpovídají klubu a organizaci, kam studenti patří. Smyslem zkouškového systému patrně není zavést do aikidó prvky soutěživosti, nýbrž umožnit každému cvičenci, aby si udělal jasno, co už umí a na jaké úrovni. Nemělo by to ale vést k „honbě“ jedinců za technickými stupni a už vůbec ne k závistivému porovnávání sebe (tj. vlastního stupně) s ostatními partnery.

 

Je třeba si uvědomit, že při získávání tříd od mukyú po 1.kyu se student aikidó učí více méně „jen techniky“. Podle pojetí japonských mistrů se student získáním 1.danu teprve stává začátečníkem – už umí všechny techniky, takže ho nebrzdí pohybová nešikovnost a může se věnovat hlubším principům aikidó a bojových umění vůbec.

 

Doporučuji všem studentům z ACF, aby si uvědomili, že příprava ke zkoušce začíná v okamžiku získání předchozího stupně a vyžaduje jejich osobní iniciativu. Tréninky v ACF nejsou vedeny jako účelová „nalejvárna“ ke zkouškám, nýbrž jako výuka obecných pohybových dovedností, studium funkčnosti technik aikidó, studium a aplikace hlubších principů bojových umění, studium filosofických principů aikidó atd.

 

Ve zkušebním řádu jsou uvedeny názvy technik (způsob útoku a obrana) v japonštině. Tyto názvy je každopádně potřeba znát, včetně připojených požadavků na pohyb (způsob vstupu, pozice nohou atp.) a variant techniky. Je nutno si před zkouškou vše dobře promyslet a samostatně při zkoušce aplikovat – při zkouškách ponechávám adeptům možnost vlastního pohybového projevu v rámci daných požadavků a posuzuji celkového „ducha provedení“, tj. funkčnost techniky, plynulost provedení, uvolněnost cvičence atd.

 

Je věcí každého jedince, aby se včas seznámil s požadavky a aby průběžně sledoval, které aspekty výuky se vztahují k technikám stupně, na který se připravuje. Nenechávejte přípravu ke zkoušce na poslední chvíli a nepočítejte se „soukromými lekcemi“ instruktorů mimo tréninky v ACF. Nemáte-li jasno o nějaké technice, požádejte před tréninkem vedoucího cvičení, zda by nemohl konkrétní techniku do cvičení zařadit. Užitečné je i popovídat si o technikách s ostatními cvičenci.

 

Velmi důležité je také zúčastňovat se doporučených stáží, protože se můžete setkat s některou méně frekventovanou variantou techniky nebo si své znalosti uvědomit v širších souvislostech. Máte zde také možnost porovnat si svůj přístup k technikám s přístupem lidí pokročilejších i případně lidí z jiných oddílů či dokonce systémů. V neposlední řadě je velmi užitečné na stážích v rámci SAA sledovat průběh zkoušek, abyste si mohli opakovat názvy technik a jejich provedení.

 

… s přáním krásných zážiků při cvičení aikidó i při zkouškách      VK